Administrator sieci informatycznej – wzór CV

Jak napisać CV dla administratora sieci informatycznej najważniejsze porady:

Osoby z małym doświadczeniem, uczniowie, studenci lub absolwenci mogą podać informacje o przebytych szkoleniach, wyjazdach naukowych, otrzymanych stypendiach czy działalności uczniowskiej.

Curriculum Vitae powinno zmieścić się na jednej lub maksymalnie na dwóch kartkach A4. Wzór musi zawierać wyłącznie najważniejsze informacje, które będą pomocne w pracy na nowym stanowisku. Nie należy pisać o pracy na plantacji truskawek, jeśli staramy się o pracę w salonie samochodowym.

CV nie jest dokumentem szablonowym lecz naszą autoreklamą, która ma zainteresować pracodawcę. Dobre CV ma wyróżniać kandydata spośród innych osób, podkreślając jego doświadczenie i referencje.

Informacje zawarte w CV dotyczą przebiegu kariery zawodowej. W CV trzeba napisać o doświadczeniu zawodowym, karierze naukowej, edukacji, umiejętnościach i cechach osobowości.

Na górze dokumentu znajdują się dane adresowe. Należy umieścić dane osobowe, informacje o adresie oraz adres e-mail i nr telefonu.

Doświadczenie zawodowe wpisuje się w kolejności odwrotnie chronologicznej. Należy wpisać okres pracy, zajmowane stanowisko oraz zakres obowiązków.

CV artystyczne skierowane jest dla zawodów twórczych takich jak projektanci, webmasterzy oraz inni artyści. Jest tu pełna swoboda w doborze formy dokumentu. Podstawową zasadą jest tutaj wywarcie wrażenia na odbiorcy. Jest to dokument dla osób, które w pracy zawodowej muszą wykazać się gustem i pomysłowością.

Wzory do pobrania dla administratora sieci informatycznej

Wszystkie wzory CV znajdziesz na stronie startcv.pl.

Opis zawodu dla administratora sieci informatycznej

  1. Zadania i czynności robocze.

Głównymi obowiązkami administratora sieci informatycznej jest opieka fizyczna nad siecią, ochrona elektromagnetyczna, ochrona kryptograficzna, a także opracowanie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa. Do tych specjalnych wymogów zabezpieczeń należą: określanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo niejawnych danych, przetwarzanych w sieci lub przed jakimś innym narażeniem ich na niebezpieczeństwo- określenie budowy i charakterystyki sieci teleinformatycznej; bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania sieci według określonych wymogów bezpieczeństwa. Istota pracy administratora sieci informatycznej jest utrzymanie jej w ruchu. Polega to na tym, że administratora jest w ciągłej gotowości do działania, kiedy następują jakieś komplikacje związane  z działaniem sieci informatycznej. Na to zadanie składa się: nadzorowanie prawidłowego działania komputerów i urządzeń, służących przesyłaniu danych, jednocześnie należących do sieci i również opracowania programów systemowych i użytkowych. Dodatkowo zapewnia bezpieczeństwo od zewnątrz i od wewnątrz,  tym informacjom, które zostały włączone do systemu. Chroni je przed włamaniem przez hackerów do sieci informatycznej. W miarę upływu czasu musi podnosić wydajność działania sieci informatycznych, ze względu na coraz szybsze tempo pracy i ogromną ilość wytwarzanych informacji. Kolejne działania identyfikujące pracę Admina jest: instalacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych, np.. drukarek, kontaktowanie się z dostawcami systemu, oprogramowania i sprzętu, instalowanie i aktualizacja pakietów oprogramowania. Obowiązkiem administratora jest przeglądanie dzienników systemowych, aby wychwycić pewne nieprawidłowości oraz tworzenie kopii zapasowych bezpieczeństwa systemu. Dzięki tym działaniom zmniejsza się potencjalne straty w razie uszkodzenia, awarii, usterek systemu. Administrator powinien dzień w dzień czuwać nad sprawnością systemu i szukać pewnych błędów, które w przyszłości mogą spowodować dużą awarię systemu.

  1. Środowisko pracy.

Administrator sieci informatycznych pracuje w przeważnie w pomieszczeniach biurowych, rzadziej w serwerowniach. Są to pomieszczenia dosyć duże, gdyż w nich pracuje przeważnie kilkoro osób, bądź małe pomieszczenia, które są przeznaczone dla jednaj osoby. Pracuje w miejscach, gdzie znajdują się węzły sieci- serwery, większe komputery, czy urządzenia transmisji danych. Administrator może być narażony na promieniowanie jonizujące, wytwarzane przez monitory, urządzenia elektryczne. Porażenie prądem także jest pewnym niebezpieczeństwem dla pracownika serwerowni. Ponadto  jest narażony na choroby wynikające z siedzącego trybu pracy, który jest notabene dosyć długi: zwyrodnienia kręgosłupa. Wady wzroku także są częstym schorzeniem administratorów baz danych. Pracownik często kontaktuje się z ludźmi- pracownikami firmy, którzy zajmują się tworzeniem i utrzymaniem serwerów i sieci informatycznych. Kolejnym czynnikiem, na który jest narażony administrator sieci informatycznych jest hałas. Hałas jest wywołany pracą jednostek dyskowych i wentylatorów oraz mała wilgotność powietrza- w pomieszczeniach, w których znajdują się maszyny, nie powinno być wysokiej wilgotności powietrza. Praca administratora ma charakter indywidualny. Jest brana pod uwagę współpraca z innymi pracownikami, ale administrator pracuje zazwyczaj sam.  Praca administratora jest praca biurową, a więc ma unormowane godziny pracy. Osiem godzin tygodniowo jest stałym trybem pracy pracownika. Jednak ta praca wymaga dwudziestoczterogodzinnej dyspozycyjności.

  1. Wymagania psychologiczne, wymagania zdrowotne i fizyczne, warunki podjęcia pracy w zawodzie.

Od osób starających o to stanowisko wymagane są takie cechy jak: cierpliwość i opanowanie(przy wyjaśnianiu i odpowiadaniu na pytania pracownikom), dokładność-przy archiwizacji danych, umiejętność skrupulatnej analizy sytuacji oraz podejmowanie trafnych decyzji- w przypadku awarii, usterki, włamania, komunikatywność podczas codziennych kontaktów z pracownikami, koncentracja i odporność na stres. Charakter pracy nie wymaga zdolności interpersonalnych i rozwiniętych umiejętności miękkich od pracownika. Jednak administrator przez pracę samodzielną i indywidualną może samoistnie popadać w konflikty z pracownikami innych działów. Administrator powinien zdawać sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności jaką przynosi jego praca wobec firmy. Każdy błąd, każda awaria systemu może doprowadzić do gigantycznych start firmy, osiągających nawet bajońskie sumy. Logiczne myślenie, wyobraźnia, kreatywne myślenie są cechami relewantnymi dla osób, które chciałby pracować w tym zawodzie. W tym zawodzie nie wymaga się specjalnych warunków fizycznych i zdrowotnych. Oczywiście choroby przeszkadzające w wykonywaniu tej pracy, zmniejszają szanse na zatrudnienie kandydata. Dobry stan zdrowia jest relewantną cechą administratora baz danych. Nie jest wymagana doskonała sprawność fizyczna czy silna budowa ciała, gdyż jest to praca biurowa.

  1. Możliwości awansu w hierarchii zawodowej, możliwość podjęcia pracy przez dorosłych, zawody pokrewne, polecana literatura.

Wyróżnia się paralelne zawody; są to: administrator baz danych, inżynier budowy systemów komputerowych, inżynier obsługi systemów komputerowych, projektant systemów komputerowych, programista, specjalista ds. aplikacji internetowych. Początkujący informatyk, który chce zostać administratorem sieci zaczyna od tzw. helpdesk’u. w miarę zdobywanego doświadczenia, wspina się po szczeblach kariery dochodząc do stanowiska administratora sieci informatycznych. To stanowisko żartobliwie określa się w środowisku informatycznym jako „pierwszy po Bogu”. Gdy pracownik zacznie specjalistyczne kursy i zaznajomi się z najnowszymi technologiami może awansować na specjalistę od serwerów. Stanowiska zajmowane przez administratorów to m.in. administrator WAN. Przyjmuje się osoby dorosłe w każdym przedziale wiekowym. Przyjęcie na stanowisko jest uwarunkowane wysokimi kwalifikacjami, umiejętnościami oraz doświadczeniem. Przeważnie zatrudnia się osoby pomiędzy 30 a 45 rokiem życia. W niektórych firmach między narodowych średnią wiekową się obniża.

  1. Możliwość zatrudnienia oraz płace.

Przeważnie administratorów sieci informatycznych zatrudniają firmy produkujące sprzęt komputerowy i oprogramowania oraz znaczna większość firm państwowych i dużych firm prywatnych. Przykładowo mogą to być: banki, zakłady przemysłowe, duże sklepy i hurtownie, instytuty badawcze, uniwersytety, urzędy państwowe, biblioteki, szpitale także. Samozatrudnienie nie wchodzi w grę, gdyż zazwyczaj administrator sieci informatycznych pracuje na zlecenie danej firmy. Utrzymuje porządek w systemie komputerowym firmy i chroni go przed potencjalnymi usterkami, które naraziłby przedsiębiorstwo na ogromne straty. Zawód administratora ma duże wzięcie na rynku pracy. Ten zawód jest określany jako „zawód przyszłości”. Osoby chcące zajmować się tą branżą, mogą się liczyć z tym, że nie będą miały problemów ze znalezieniem pracy, a ich zarobki będą atrakcyjne.