Bioremediacja

Działalność człowieka i procesy naturalne są uważane za główne źródło zanieczyszczeń powstających w środowisku. Do takich zanieczyszczeń możemy zaliczyć: różnego typu wycieki, plamy produktów ropopochodnych, awarie w rurociągach, nieszczelne szamba, składowiska odpadów ściekowych i niebezpiecznych, a nawet środki jakie są stosowane w rolnictwie.
Praktycznie wszystkie wydane przez Ministra Środowiska oraz Ministra Zdrowia rozporządzenia zawierają informacje dotyczące dopuszczalnych wartości stężeń substancji niebezpiecznych zarówno w glebie, ziemi jak i wodzie. W rozporządzeniach znajduje się również wykaz wszystkich środków, które należy wyeliminować w procesie bioremediacji.

W szczególności chodzi o:
węglowodory jednopierścieniowe zwane BTEX,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne zwane WWA,
pestycydy,
chlorowcopochodne węglowodory alifatyczne,
inne związki organiczne tego typu jak alkohole, aldehydy, dioksyny, polichlorobifenyle (PCB), nitrozwiązki aromatyczne,
kreozot.

Wszystkie wyżej wymienione związki są bardzo toksyczne zarówno dla zwierząt jak i roślin.

Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
W celu unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych wymyślono kilka strategii pomocnych przy remediacji gruntu (http://www.hydrogeotechnika.pl/oferta/remediacja). Metody te są zarówno fizyczne, chemiczne, jak i biologiczne. Z a najtańsze jednak uważa się proces bioremediacji, który polega na naprawie, czyli rozłożeniu substancji toksycznych na mniejsze cząsteczki, które nie są już tak niebezpieczne. Do procesu  używa się mikroorganizmów. W zależności od skażenia terenu oraz zalegających w nich substancji toksycznych dobiera się odpowiednia metodę przeprowadzenia remediacji.

Strategie bioremediacji
Przy procesie remediacji stosuje się kilka strategii, których celem jest wyeliminowanie zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem, toksycznością gleby i ziemi, a także doprowadzenie do uzyskania zadowalającego poziomu zanieczyszczeń, których poziom nie będzie szkodliwy zarówno dla zdrowia ludzi jak i samego środowiska. W takim wypadku warto również zastosować bioremediację, której podstawowym zadaniem jest likwidacja skażenia występującego w środowisku przy użyciu naturalnej flory bakteryjnej.

Więcej na hydrogeotechnia.pl