Nauczyciel wychowania początkowego wzór CV

Nauczyciel wychowania początkowego – charakterystyka zawodu

  1. Zadania i czynności robocze.

Można się spotkać z innymi nazwami tego zawodu: nauczyciel klas początkowych, nauczyciel klas I-III.  Nauczyciel wychowania początkowego uczy dzieci, które przyszły do szkoły podstawowej. Celem jego pracy jest zaadaptowanie dzieci w środowisko szkolne. Wyposaża dzieci w nową wiedzę i umiejętności. Uczy pracy dzieci w grupie, obcowania z innymi dziećmi. Wyrabia nawyki systematycznej pracy i przygotowuje do kontynuowania nauki w starszych klasach.  Nauczyciel wychowania początkowego uczy dzieci przez trzy lata. Potem oddaje je pod skrzydła innych nauczycieli. Obejmuje ją w pierwszym roku nauki i prowadzi do klasy trzeciej. W tym czasie uczy dzieci wszystkich przedmiotów, oprócz religii. Wtedy dzieci mają zajęcia z księdzem lub katechetą. Uczy dzieci materiału z zakresu języka polskiego, matematyki, przyrody, środowiska społeczno-przyrodniczego, muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego. Jest odpowiedzialny za ułożenie planu nauczania. Jego konspekt zajęć ma spełniać wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas lekcji języka polskiego uczy dzieci poprawnego pisania, czytania, omawia z wychowankami niektóre pozycje z literatury dziecięcej. Na lekcjach matematyki nauczyciel zapoznaje dzieci z liczbami, figurami geometrycznymi, dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, dzieleniem. Uczy także posługiwania się zegarkiem czy kalendarzem. Wdraża do rozwiązywania zadań tekstowych. Zapoznaje uczniów z najbliższym otoczeniem społeczno-przyrodniczym. Pokazuje rodzaje zwierząt, łąk, lasów i pól. Na zajęciach plastycznych robią wiele rysunków, orgiami, lepią figurki z plasteliny. Na zajęciach szkolnych rozwijają wiele gałęzi umysłu.

  1. Środowisko pracy.

Praca nauczyciela odbywa się w budynku szkolnym, w klasie. Część zajęć odbywała się na wolnym powietrzu: na boisku ,w ogródku zabaw, a także w muzeach, teatrach i galeriach. Specyfika pracy w klasach zmusza nauczyciela do pracy głosem, dosyć donośnym. Musi objaśniać uczniom każda kwestię, zasady życia szkolnego. Odpowiada na liczne pytania dzieci, chodzi z dziećmi na wycieczki, aby urozmaicić lekcje szkolne. Zauważa się, że wśród nauczycieli obserwuje się częste zapadanie na przewlekłe choroby narządu głosu. Dużym utrapieniem w pracy jest hałas, gdyż jest tam bardzo dużo, energicznych dzieci podczas przerw. Taki hałas może powodować bóle głowy i przytępienie słuchu. Praca nauczyciela zmusza nauczyciela do ciągłej pracy z dziećmi. Jest to praca bardzo emocjonalna, ponieważ spędza bardzo długi okres czasu z daną grupa dzieci. Nauczyciel odpowiada za treści, jakie przekazuje dzieciom i odpowiada również za metody jakie stosuje. Wyjątkiem są szkoły integracyjne. W takich placówkach jest wiele dzieci niepełnosprawnych. Z tego powodu nauczycieli w takich szkołach powinno być więcej. Do każdej klasy jest przydzielonych dwóch nauczycieli: nauczyciel nauczania początkowego i pedagog. Obaj nauczyciele ściśle ze sobą współpracują. Wymyślają konspekty zajęć, razem ustalają wspólne wyjścia z dziećmi. Do każdego dziecka ustalają indywidualny tok nauczania. Nauczyciel także współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Nauczyciel nauczania początkowego pracuje średnio 18 godzin tygodniowo. Nauczyciel klas młodszych pracuje 5 dni w tygodniu. Godziny pracy są uzależnione od narzuconego planu lekcji.

  1. Wymagania psychologiczne, wymagania fizyczne i zdrowotne, warunki podjęcia pracy w zawodzie.

Nauczyciel nauczania początkowego pracuje z wieloma ludźmi w różnym wieku. wymaga się od nauczyciela dobrych kontaktów z dziećmi-uczniami, kadrą nauczycielską oraz dyrekcją. Ponadto nauczyciel współpracuje ściśle z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Kontaktuje się z rodzicami uczniów. Na ogólnych zebraniach i indywidualnych spotkaniach, nauczyciel- rodzic. Takie relacje ułatwiają w pracy nauczycielowi. Wtedy spełnia się jako dobry pedagog. Dodatkowo nauczyciel powinien mieć zdolność przekonywania, tak aby pod jego wpływem rodzice zmieniali nastawienie do dziecka czy do szkoły. Nauczyciel musi się wykazywać doskonałą pamięcią, obiektywizmem oraz empatią. Inteligencja i wrodzona mądrość życiowa nadaje kunsztu i pozycji nauczyciela. Staje się wtedy swoistym autorytetem dla dzieci oraz dla rodziców. Dobrze jest, by nauczyciele współpracowali z nauczycielami z innych placówek. Taki stan ułatwia integrację międzyszkolną. Omawiając różne problemy z rodzicami na temat dziecka, nauczyciel powinien zachować dyskrecję. Nauczyciel musi sprawiać wrażenie osoby godnej zaufania. Musi podejmować szybkie i trafne decyzje. Jest także w pewnym sensie mediatorem w trakcie jakiś sporów pomiędzy dziećmi. Umiejętność palowania i organizowania także jest cechą pożądaną. Praca w zawodzie nauczyciela nauczania początkowego zaliczana jest do lekkich prac. Oczywiście wymaga wielkiego zaangażowania emocjonalnego i ogromnych pokładów energii. Jednak nauczyciel musi posiadać dobrą sprawność fizyczną.

 

  1. Możliwości awansu w hierarchii zawodowej, możliwości podjęcia pracy przez dorosłych, zawody pokrewne, polecana literatura.

Aby dostać się na stanowisko nauczyciela nauczania początkowego, nauczyciel powinien mieć ukończone studia pedagogiczne o kierunku wychowanie początkowe., bądź pedagogika wczesnoszkolna. W Polsce istnieje wiele szkół przygotowujących do tego zawodu są to uniwersytety, kolegia nauczycielskie, wyższe szkoły pedagogiczne. Dodatkowo można sobie zrobić doszkalające studia podyplomowe, które mogą być przepustka do awansu. Nauczyciel klas młodszych ma niestety ograniczone możliwości awansu w hierarchii zawodowej. Może awansować na stanowisko wicedyrektora lub dyrektora, jeśli wygra konkurs na to stanowisko. Aby wygrać konkurs musi przejść dosyć długą ścieżkę i musi się wykazać w gminie. Taki nauczyciel może pełnić funkcję doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta w danej dzielnicy, a także jako wizytator w Kuratorium Oświaty i Wychowania.  W tym zawodzie mogą pracować wszyscy, którzy mają odpowiednie kwalifikacje. Oczywiści częściej przyjmuje się osoby młodsze, które mają więcej energii i zapału do pracy. Wymaga się również ogromnego doświadczenia, ponieważ powierza się poniekąd na wychowanie małe dzieci.

  1. Możliwości zatrudnienia oraz płace.

Można znaleźć zatrudnienie w wielu branżach jako; nauczyciel nauczania ponad elementarnego, nauczyciel nauczania początkowego, nauczyciel przedszkola, nauczyciel szkoły specjalnej, specjalista metod nauczania, wizytator, nauczyciel w placówkach pozaszkolnych, pedagog szkolny, wychowawca, w placówkach pozaszkolnych, wykładowca na kursach, nauczyciel akademicki. Według statystyk GUS-u w roku 2002 w zawodzie nauczyciel nauczania początkowego liczba osób bezrobotnych wynosiła łącznie 4229 osób, przy 373 ofertach pracy. Z tego wysuwa się wniosek, że ilość chętnych przekracza ilość miejsc pracy. Najgorsza sytuacja kształtowała się w województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, mazowieckim oraz łódzkim. Średnie zarobki nauczyciela nauczania początkowego wynoszą ponad dwóch tysięcy (2323 zł.).

Wzory do pobrania:

CV Nauczyciel wychowania początkowego

List motywacyjny Nauczyciel wychowania początkowego

Podanie o pracę Nauczyciel wychowania początkowego

10 najważniejszych rad:

1. CV artystyczne skierowane jest dla zawodów twórczych takich jak graficy, twórcy stron www oraz inni artyści. Jest tu całkowita swoboda w doborze formy dokumentu. Najważniejsze jest jest tutaj wywarcie wrażenia na odbiorcy. Jest to dokument dla osób, które w pracy zawodowej muszą wykazać się gustem i kreatywnością.

2. CV jest inaczej życiorysem zawodowym, czyli przebiegiem historii zatrudnienia.

3. Nie można jednego szablonu Curriculum Vitae wysyłać w odpowiedz do każdego ogłoszenia o pracę. Jest to dokument indywidualny, który musi być uszyty na miarę dla danej oferty pracy i do konkretnej osoby.

4. Poważnym błędem osób szukających pracy jest wysyłanie tego samego Curriculum Vitae do wielu pracodawców. Każda praca jest inna dlatego CV też musi być uszyte na miarę danej oferty zatrudnienia.

5. W dokumentach aplikacyjnych niedozwolone jest kłamstwo. Należy pisać tylko i wyłącznie prawdziwe informacje na swój temat. Nie należy ubarwiać swojego życiorysu. Gdy kłamstwo wyjdzie na jaw, najemy się wstydu i będziemy skreśleni z listy.

6. Curriculum Vitae jest najważniejszym dokumentem aplikacyjnym, dlatego trzeba poświęcić mu kilka chwil. Od tego jak będzie wyglądało nasze Curriculum Vitae zależy czy dostaniemy upragnioną prace.

7. Szablon CV musi być uporządkowany i czytelny. Należy go stworzyć na komputerze i wydrukować na białym papierze. Niedopuszczalne jest w XXI w. pisanie dokumentów rekrutacyjnych odręcznie.

8. Języki obce są ważnym elementem CV, dlatego nie warto w tej kwestii podawać kłamliwych informacji. Są one bardzo łatwe do wychwycenia. Wystarczy, że pracodawca poprosi nas o krótką wypowiedź w danym języku lub co gorsza sam zacznie dyskusję w języku, w którym nie potrafimy nic powiedzieć.

9. CV pisze się w formie bezosobowej. Dzięki temu dokument jest zwięzły, zawierając przy tym maksimum informacji.

10. Przed stworzeniem Curriculum Vitae trzeba przeanalizować ofertę pracy na jaką odpowiadamy i zwrócić uwagę na profil firmy. Warto sprawdzić jakie są wymagania zawarte w ofercie pracy.

Więcej porad na blogu startcv.pl/blog