Wzór CV nauczyciel liceum

Nauczyciel liceum – charakterystyka zawodu

  1. Zadania i czynności robocze.

Nauczyciele w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych uczą jednego lub kilku przedmiotów spośród około czternastu. Są to przedmioty ogólnoedukacyjne lub przedmioty zawodowe. Nauczyciel musi realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Najwięcej czasu poświęca się na zajęcia dydaktyczne. W gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej są pogłębiane informacje z zakresu szkoły podstawowej i dodawane nowe wiadomości. Uczeń zostaje przygotowany do nauki na danej uczelni wyższej lub bezpośrednio do zawodu. Nauczyciel sam wybiera swój, niepowtarzalny system nauczania i sposób prowadzenia lekcji. Nauczyciel inspiruje i zachęca uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z danego przedmiotu. Jednym sposobem na przedstawienie kierunku zainteresowań mogą być kółka naukowe, kółka poza lekcyjne. Obok zadań czysto dydaktycznych nauczyciel realizuje przede wszystkim zadania pedagogiczne. Kształtuje u uczniów postawy moralne, patriotyczne i etyczne. Pełni dyżury w sekretariacie bądź w pokoju nauczycielskim, pilnuje porządku na korytarzach szkolnych podczas przerw, organizuje wycieczki, podczas których pełni role opiekuna. Nauczyciel powinien spełnić jeszcze kolejna bardzo ważną rolą, bowiem powinien być autorytetem dla swoich podopiecznych. Musi prezentować konkretna postawę moralną, której uczy. Każda osoba realizująca dany program szkolny, powinna się trzymać ściśle swojego konspektu zajęć, który jest podporządkowany programowi utworzonemu przez Ministerstwo Edukacji. Ramowy program przedmiotowy nauczyciel realizuje powtarzając ćwiczenia wdrażająco-utrwalające. Dla zrozumienia tematu nauczyciel ucieka się do różnorodnych metod. Wyświetla film, robi lekcje w plenerze bądź w różnych miejscach związanych z danym tematem, wykonuje różne doświadczenia i eksperymenty. Może zaproponować wykłady dodatkowe dla bardziej zainteresowanych i zdolnych uczniów. Inicjuje także przeprowadzanie konkursów szkolnych i przygotowuje uczniów do olimpiady przedmiotowej.

CV nauczyciel liceum

 

  1. Środowisko pracy.

Praca nauczyciela odbywa się w budynku szkolnym, w klasie. Część zajęć odbywała się na wolnym powietrzu: na boisku ,w ogródku zabaw, a także w muzeach, teatrach i galeriach. Specyfika pracy w klasach zmusza nauczyciela do pracy głosem, dosyć donośnym. Zauważa się, że wśród nauczycieli obserwuje się częste zapadanie na przewlekłe choroby narządu głosu. Dużym utrapieniem w pracy jest hałas, gdyż jest tam bardzo dużo, energicznych dzieci podczas przerw. Taki hałas może powodować bóle głowy i przytępienie słuchu. Praca nauczyciela zmusza nauczyciela do ciągłej pracy z młodzieżą. Jest to praca bardzo emocjonalna, gdyż nauczyciel bierze udział w robieniu postępów przez uczniów. Spędza z nimi część swojego życia. Dlatego nie bez przyczyny uczniów nazywa swoimi podopiecznymi. Nauczyciel także współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Nauczyciel nauczania początkowego pracuje średnio 40 godzin tygodniowo. Nauczyciel pracuje 5 dni w tygodniu. Godziny pracy są uzależnione od narzuconego planu lekcji. Nauczyciel ma do dyspozycji szeroki asortyment materiałów potrzebnych do lekcji. Jeśli jest nauczycielem biologii, ma do dyspozycji mikroskopy, rzutniki, probówki itp. Nauczyciel jest narażony na ogromne problemy z narządem głosu. Prowadzi wiele klas, pracuje w różnym natężeniu hałasu. Nauczyciel podlega pod dyrektora szkoły. Jednak dyrektorzy pozostawiają wolną rękę co do wybrania metod i sposobu nauczania przez nauczycieli. Praca nauczyciela w szkole gimnazjalnej może przekraczać pełny wymiar godzin. Nauczyciel to zawód, do którego trzeba mieć powołanie. Często nauczyciele poświęcają się pracy. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu mają przeznaczone 22 godzin pracy.

List motywacyjny nauczyciel liceum

 

  1. Wymagania psychologiczne, wymagania zdrowotne i fizyczne, warunki podjęcia pracy w zawodzie.

Nauczyciel gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych pracuje z wieloma ludźmi w różnym wieku. Wymaga się od nauczyciela dobrych kontaktów z dziećmi-uczniami, kadrą nauczycielską oraz dyrekcją. Ponadto nauczyciel współpracuje ściśle z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Kontaktuje się z rodzicami uczniów. Na ogólnych zebraniach i indywidualnych spotkaniach, nauczyciel- rodzic. Takie relacje ułatwiają w pracy nauczycielowi. Wtedy spełnia się jako dobry pedagog. Dodatkowo nauczyciel powinien mieć zdolność przekonywania, tak aby pod jego wpływem rodzice zmieniali nastawienie do dziecka czy do szkoły. Nauczyciel musi się wykazywać doskonałą pamięcią, obiektywizmem oraz empatią. Inteligencja i wrodzona mądrość życiowa nadaje kunsztu i pozycji nauczyciela. Staje się wtedy swoistym autorytetem dla młodzieży oraz dla rodziców. Dobrze jest, by nauczyciele współpracowali z nauczycielami z innych placówek. Taki stan ułatwia integrację międzyszkolną. Omawiając różne problemy z rodzicami na temat ucznia, nauczyciel powinien zachować dyskrecję. Nauczyciel musi sprawiać wrażenie osoby godnej zaufania. Musi podejmować szybkie i trafne decyzje. Jest także w pewnym sensie mediatorem w trakcie jakiś sporów pomiędzy dziećmi. Umiejętność palowania i organizowania także jest cechą pożądaną. Praca w zawodzie nauczyciela gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zaliczana jest do lekkich prac. Oczywiście wymaga wielkiego zaangażowania emocjonalnego i ogromnych pokładów energii. Jednak nauczyciel musi posiadać dobrą sprawność fizyczną.

Podanie o pracę nauczyciel liceum

 

  1. Możliwości awansu w hierarchii zawodowej, możliwości podjęcia pracy przez dorosłych, polecana literatura, zawody pokrewne.

Istnieje możliwość awansu w hierarchii zawodowej. Są cztery stopnie awansu zawodowego: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany. Najwyższym stopniem w tej hierarchii pozostaje tytuł profesora oświaty. Jednak ta ścieżka kariery jest przeznaczona dla nauczycieli bardzo aktywnych i skrupulatnych. Jeśli do pracy przychodzi nauczyciel akademicki z trzyletnim stażem może uzyskać  od razu tytuł nauczyciel kontraktowego. Warunkiem nadania kolejnego stopnia jest podniesienie kwalifikacji przez nauczyciela i większy staż pracy oraz uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Nauczycielem stażystą można być po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej. Nauczycielem kontraktowym mogą zostać osoby, które zdały egzamin przed komisją. W przypadku nauczyciela mianowanego jest ważne uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej, a w przypadku nauczyciela dyplomowanego jest staż pracy i dorobek zawodowy.

  1. Możliwości zatrudnienia oraz zarobki.

Nauczyciele mogą możliwość zatrudnienia się na innych stanowiskach po uprzednim przekwalifikowaniu: pedagog szkolny, nauczyciel akademicki, nauczyciel nauczania początkowego. Obecnie istnieje kryzys na rynku edukacji. Jest to zawód bardzo popularny i przez to stanowisk pracy jest coraz mniej, a co roku przybywa coraz więcej nauczycieli. Placówki przyjmujące nauczycieli to przede wszystkim szkoły średnie i technika, w których jest wiele uczniów. Istnieją możliwości samozatrudnienia, jednak tylko jako prywatny korepetytor. W przypadku nauczycieli języków obcych, mogą zakładać swoje szkoły językowe.

12 rad jak napisać skuteczne CV dla nauczyciela liceum:

Nadmiar ozdobników w CV jest źle odbierane przez osobę zajmującą się rekrutacją. Należy podkreślić i pogrubić wyłącznie najważniejsze informacje. Dla pracodawcy najważniejsze są informacje o kandydacie, a nie ilość udziwnień.

Informacje zawarte w Curriculum Vitae obejmują przebieg kariery zawodowej. W CV trzeba napisać o doświadczeniu zawodowym, karierze naukowej, edukacji, umiejętnościach i cechach osobowości.

Curriculum Vitae funkcjonalne jest dokumentem, w którym najważniejsze są umiejętności aplikanta zdobyte we wcześniejszych pracach. Trzeba je umieć udokumentować oraz opisać na przykładach.

Pisząc o zainteresowaniach unikajmy pustych zwrotów jak: książka, opera, piłka nożna, film. Warto pochwalić się nietypowymi zainteresowaniami. Trzeba to robić z głową, bez zbędnego wdawania się w opisy. Pracodawcy cenią ludzi z ciekawymi pasjami.

Curriculum Vitae powinno zmieścić się na jednej lub maksymalnie na dwóch stronach A4. Wzór powinien zawierać tylko najistotniejsze zdarzenia, które będą przydatne w pracy na nowym stanowisku. Nie należy pisać o pracy w fabryce zabawek, jeśli staramy się o pracę w banku.

CV nie jest dokumentem uniwersalnym lecz naszą autoreklamą, która powinna zainteresować pracodawcę. Skuteczne CV ma wyróżniać kandydata spośród innych osób, podkreślając jego umiejętności i referencje.

Opisując wykształcenie warto napisać całą nazwę szkoły, daty trwania nauki oraz kierunek szkoły. Można również napisać tytuł pracy dyplomowej, jeśli ma związek z nową pracą.

Pisząc CV warto napisać wszelkie informacje o uzyskanych certyfikatach, znajomości języków obcych. Gdy posiadamy pisemne dyplomy o kursach warto dołączyć ich kserokopię do CV.

Języki obce są ważnym elementem CV, dlatego nie warto w tej kwestii podawać kłamliwych informacji. Są one bardzo łatwe do wykrycia. Wystarczy, że pracodawca poprosi nas o krótką wypowiedź w danym języku lub co gorsza sam zacznie dyskusję w języku, który rzekomo umiemy.

Osoby z ubogim doświadczeniem, uczniowie, studenci lub absolwenci powinni podać informacje o ukończonych kursach, wyjazdach naukowych, otrzymanych stypendiach czy działalności studenckiej.

Zbyt dużo ozdobników w CV jest negatywnie odbierane przez osobę zajmującą się rekrutacją. Warto natomiast podkreślić i pogrubić tylko najważniejsze informacje. Dla pracodawcy ważne są informacje o kandydacie, a nie ilość kolorów w CV.

Curriculum Vitae jest wizytówką kandydata, musi być zredagowane poprawnie i zwięźle.

Więcej na www.startcv.pl/blog